پیوستن فروشگاه و آموزشگاه طرح نو به جمع مشتریان سایاهو