بخشنامه حقوق و دستمزد 1403

بخشنامه حقوق و دستمزد 1403

شورای عالی کاربا حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان وکارگران) در جلسه مورخ 28/12/1402 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1403، در اجرای ماده (41) قانون کار موارد زیر را مورد تصویب قرار داد.

1.از اول سال 1403 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارکنان مشمول قانون کار (اعم از قرار داد کار دائم یا موقت) مبلغ 2.388.728 ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال 1403 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 22 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار)به اضافه روزانه 230.026 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1402 افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 2.388.728 ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (1) کمتر شود.

2. به کارگرانی که در سال 1403 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ70.000ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می گیرد.

تبصره 2: به کارکنان فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1402، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 28/12/1402 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابدای سال 1403 همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه(سنوات) خواهد بود.

3. بر اساس مصوبه مورخ 21/07/1387 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابدای سال 1403 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ14.000.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4. مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه 000/000/9 ریال (نه میلیون ریال) می باشد تا از فروردین ماه سال 1403 توسط کارفرمایان پرداخت شود.

5. مبلغ حق تاهل ماهانه 000/000/5 (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403 از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

6. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشد و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه کاری خواهد بود.

7. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانش جویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1403 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

8. واحد های مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های غیر دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ 28/12/1402 ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ٦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٧٦٧١٦ ﻣﻮﺭﺥ 29/12/1402 ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ 28/12/1402 ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺎﺭ، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞﻣﺼﻮﺏ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ:

ﺍﻟﻒ: ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺰﺩ ﻣﺒﻨﺎ

ﺑﻪ ﻣﺰﺩ ﺷﻐﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺳﺎﻝ ١٤٠٣ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ٢٢ ﺩﺭﺻﺪ 

( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺰﺩﺷﻐﻞ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ (١٤٠٢ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ٢٣٠٠٢٦ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ:

ﻣﺰﺩ ﺷﻐﻞ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ =١٤٠٣ ٢٣٠٠٢٦+ ×١/٢٢) ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺰﺩ ﺷﻐﻞ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ (١٤٠٢

تبصره1: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩﺑﻨﺪ ﻳﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺰﺩ ﺷﻐﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﺎﺕﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٢٣٨٨٧٢٨ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻮﺩ، ﻣﺒﻠﻎ ٢٣٨٨٧٢٨ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻼﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

تبصره2: ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻳﺎ ﻋﺮﻑ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺟﺰﺀ ﻣﺰﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ١٤٠٢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ )ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺰﺩ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ١٤٠٣ ﻣﻌﺎﺩﻝ٢٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺰﺩ ﺭﺗﺒﻪ، ﺣﻖ ﭘﺴﺖ، ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺳﺨﺘﻲ ﮐﺎﺭ، ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﭘﺴﺖ، ﻣﺰﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺗﺎﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ (١٤٠٢ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ 3:  ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ١ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺿﺮﺍﻳﺐﺟﺪﺍﻭﻝ ﻣﺰﺩﯼ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎﺩﻝ ٢٢ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺿﺮﺍﻳﺐ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻝ١٤٠٢ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼﺳﺎﻝ١٤٠٣ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪﻳﺎﻓﺖ.

ﺿﻤﻨﺎً ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻼﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺰﺩ ﺭﺗﺒﻪ، ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺣﻖ ﭘﺴﺖ، ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺳﺨﺘﻲ ﮐﺎﺭ، ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼﻭ ﻏﻴﺮﻩ )ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﻃﺒﻖ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٤٠٣ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺏ: ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ ﺑﻨﺪ ٢ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٤٠٣

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺰﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٤٠٣ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﮏ ﺑﻨﺪ ٢ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٧٦٧١٦ ﻣﻮﺭﺥ 29/12/1402 ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ 01/01/1403 به ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣیشود.

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻣﺰﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ )ﭘﺎﻳﻪ( ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٤٠٣ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ٢٢ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.

 

ﺟﺪﻭﻝ ﻧﺮﺥ ﭘﺎﯾﻪ )ﺳﻨﻮﺍﺕ( ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺎﻧﻪ – )ﺍﺭﻗﺎﻡﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ)

 

ﮔﺮﻭﻩ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
ﻧﺮﺥ ﭘﺎﻳﻪ٧٠٠٠٠٧٠٢٠٠٧٠٤٠٠٧٠٦٠٠٧٠٨٠٠٧١٠٠٠٧١٢٠٠٧١٤٠٠٧١٦٠٠٧١٨٠٠
ﮔﺮﻭﻩ١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠
ﻧﺮﺥ ﭘﺎﻳﻪ٧٢٠٠٠٧٢٤٠٠٧٢٨٠٠٧٣٢٠٠٧٣٦٠٠٧٤٠٠٠٧٤٤٠٠٧٤٨٠٠٧٥٢٠٠٧٥٦٠٠

 

ﺗﺒﺼﺮﻩ:٢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ ﺑﻨﺪ ٢ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٧٦٧١٦ ﻣﻮﺭﺥ ١٤٠٢/١٢/٢٩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺳﺎﻝ ١٤٠٣ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ )ﺳﻨﻮﺍﺕ(

ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،

ﻣﺸﻤﻮﻝﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺝ: ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ٦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶﻣﺰﺩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ:

ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺷﻐﻞ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺰﺩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ

ﺑﻮﺩ. ﺩﺭﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﺰﺩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺰﺩﯼ ﻳﺎ

ﺭﻭﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥﮐﺎﺭﻣﺰﺩﯼ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ۶ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٧۶٧۱۶ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰٢/۱٢/٢۹ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ

ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰٢/۱٢/٢٨ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺎﺭ، ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥﮐﺎﺭﻣﺰﺩﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

۱. ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ۲۲ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻨﺪ ۱ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩﻱﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰٣ )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ(۱۴۰٢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥﮐﺎﺭﻣﺰﺩﻱ )ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﺩﺍﺋﻢ( ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ٢٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺰﺩ )ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ( ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ

ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ٢٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮﺥ ﻳﺎ ﻣﻼﮎ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺰﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ

ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺰﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺰﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ٢٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. )ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ

ﻧﺮﺥ ﻳﺎ ﻣﻼﮎ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺧﻮﺩﺑﺨﻮﺩ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ(. ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥﺑﺎﺑﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺰﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٢٣٨٨٧٢٨ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﺩﺩ، ﻣﻼﮎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩﻱ ﻫﻤﺎﻥ٢٣٨٨٧٢٨ ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

۲.ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ۱ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ٢٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺰﺩ، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰٣ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ٢٣۰۰٢۶ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺰﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰٣ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ٢٣۰۰٢۶ ﺭﻳﺎﻝﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﻪ

ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥﺑﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺰﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٢٣٨٨٧٢٨ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﺩﺩ، ﻣﻼﮎ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﻫﻤﺎﻥ٢٣٨٨٧٢٨ﺭﻳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

۳.ﺍﻋﻄﺎﯼﻣﺰﺩﺳﻨﻮﺍﺕ: 

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ

ﻣﺸﺎﻏﻞﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺑﻨﺪ ٢ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٧۶٧۱۶ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰٢/۱٢/٢۹ﻭﺯﻳﺮﻣﺤﺘﺮﻡﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.