بـــــازدیــــد از خــــط تـــولــیـــد نســــاجـــی

بازدید از خط تولید نساجی

سفر به سمنان

جهت مانیتورینگ و هوشمند سازی ماشین آلات و تجهیزات از یک شرکت بزرگ نساجی کشور بازدید به عمل آمد و راهکار ها و مشاوره های فنی ارائه شد .